بانک اطلاعاتی
پایگاه داده

مبانی و ساختار بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای (قسمت دوم)

در قسمت قبل، با مبانی و ساختار بانک‌های اطلاعاتی آشنایی مختصری پیدا کردیم.

برای آموختن هر حرفه‌ای در ابتدا باید با مفاهیم آن آشنا شد. 

این مفاهیم از طریق شناختن واژه‌های آن حرفه، امکان‌پذیر می‌شود.

اینک به بررسی مفهوم و عملکرد مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین واژگان در بانک‌های اطلاعاتی میپردازیم.

 

۱. پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی Database

2. موجودیت Entity

3. خصوصیت Property

4. یک سطر اطلاعات Row

5. یک ستون اطلاعات Column

6. سلول Field

7. جنس داده Data Type

8. ارتباط Relation

 

۱. دیتابیس یا پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی (Database)

مجموعهای از دادههای مرتبط با ساختار یک کسب‌وکار است. این داده‌ها به‌صورت کاملاً هدفمند و پیوسته توسط سیستمی مدیریت می‌شوند. به این سیستم، «سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)» گفته می‌شود.

DBMS: Database Management System

اگر این داده‌ها با یکدیگر در تعامل باشند به شرطی که این تعامل توسط DBMS مدیریت شوند، به آن لقب «پایگاه داده رابطه‌ای» داده خواهد شد.

RDBMS: Relational Database Management System

درواقع پایگاه داده مجموعه‌ای به هم مرتبط و مجتمع از داده‌ها با کمترین افزونگی است. مجموعه‌ای از داده‌های ذخیره‌شده و پایا به‌صورت یکپارچه اما مرتبط به هم برای استفاده از یک یا چند کاربر یا چند نرم‌افزار به‌صورت هم‌زمان و اشتراکی.

 

پایگاه داده