حمل‌ونقل بین المللی

حمل‌ونقل کالا

حمل‌ونقل یا ترابری، به جابه‌جایی یا انتقال انسان، حیوان یا کالا، از مکانی به مکان دیگر گفته می‌شود.

این جابهجایی میتواند در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) یا در خارج از کشور انجام شود.

 

حملونقل بینالمللی چیست؟

حملونقل بینالمللی به معنای جابهجایی اقلام و کالاها بین دو یا چند کشور است. به سخنی دیگر به جابهجایی کالایی از یک کشور به کشوری دیگر، با رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی، حملونقل بینالمللی می‌گویند.

این کار بهوسیله شرکتهای حملونقل بینالمللی انجام میشود.

در حملونقل بینالمللی باید طبق قوانین بینالمللی اقدام کرد، مقرراتی که باعث می‌شود دادوستد با سایر کشورها شکلی منسجم به خود بگیرد.

 

حملونقل مرکب بینالمللی

به حمل کالا که دست‌کم توسط دو نوع وسیله حملونقل متفاوت، از کشوری به کشور دیگر که تحت یک قرارداد حملونقل مرکب صورت میگیرد، حملونقل مرکب بینالمللی گفته می‌شود.

نکته: عملیات جمعآوری و تحویل کالا که در اجرای یک قرارداد صورت میگیرد بهعنوان یک حملونقل مرکب محسوب نمیشود.

 

شرکتهای حملونقل بینالمللی

شرکتهای حملونقل بینالمللی شرکتهایی هستند که محصولات موردنظر صاحب کالا را در عملیات حملونقل و یا ترانزیت کالا قرار میدهند و حمل کالا را برای صاحب کالا فراهم میکنند.

این شرکتها با حضور در مناطق مرزی، گمرکی و بندرها فعالیتهای فورواردی، کریری و مراحل قانونی حمل کالا را برای مشتریان انجام میدهند.

آن‌ها برای ارائه این خدمات به مشتریان خود از روشهای حملونقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی استفاده میکنند.

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *