3) سیستم حسابداری مالی
زیرسیستم حسابداری مالی

سیستم حسابداری مالی

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم در سازمانها و مؤسسات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف تلقی میشود.

سیستم حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقهبندی و ارائه گزارشهای مالی سازمان و تفسیر نتایج حاصل از بررسی آنها.

سیستم حسابداری مالی تـیانــــا علاوه بر داشتن توانایی معمول حسابداری مانند تعریف کدینگ حسابها بهصورت نامحدود، تفصیل یکتا و شناور، صدور و طبقهبندی اسناد، مرور اسناد، صدور سند افتتاحیه، اختتامیه و مرکب، دارای امکانات و تواناییهای خاص برای شرکتهای پخش است.

این امکانات شامل صدور اتوماتیک سند روزانه فروش، سند روزانه انبار، سند انبارگردانی، سند فاکتورهای خرید از تأمینکنندگان و دریافت و پرداخت و مواردی از این قبیل است.

 

چند نمونه از وظایف این سیستم عبارت‌اند از:
 • تعریف انواع سطوح حساب ازجمله گروه حساب، حساب کل، حساب معین و شش سطح حساب تفصیلی شناور
 • گزارشگیری سریع بر روی تکتک حسابها، وضعیت مانده بدهکار و بستانکار
 • مدیریت حسابهای تفصیلی بهصورت شناور و یکتا
 • ثبتاسناد حسابداری در سه وضعیت (پیشنویس، موقت، قطعی)
 • ورود و صدور اسناد به Excel
 • تعریف نگاشت موردنظر بر اساس سیاستهای سازمان بهمنظور دریافت اسناد میانی حسابداری از سایر سیستمها
 • انتخاب عملیات مالی مدنظر سازمان بهمنظور ثبت اطلاعات مربوط به آن عملیات بهواسطه دریافت سند میانی حسابداری
 • مرتبسازی و قطبیسازی اسناد بهصورت گروهی
 • عملیات پایان سال مالی شامل: بستن حساب، ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه بهصورت خودکار و دستی
 • گزارشگیری از بخشهای مختلف مانند گزارش اسناد و ریز اسناد با امکان فیلترینگ گردش حسابها در سطوح مختلف، ترازهای دو، چهار و هشت ستونی در هر سه وضعیت اسناد (پیشنویس، موقت، قطعی)
 • نمایش دفاتر قانونی شامل روزنامه، معین و کل
 • گزارش کدینگ حسابها بهصورت چاپی و درختی
 • کنترل گردش حسابها با مشاهده جزئیات کامل آنها در سطوح مختلف حساب (مرورگر حسابها)
 • امکان تنظیم و نمایش صورتهای مالی شامل سود و زیان و ترازنامه
 • گزارشهای جامع و کارا باقابلیت خروجی بر اساس همه فرمتهای استاندارد رایج ازجمله PDF، Word، Excel