هوش تجاری
زیرسیستم هوش تجاری

هوش تجاری

 

تعاریف زیادی برای هوش تجاری وجود دارد، اما بهطورکلی هوش تجاری بهعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرحشده است.

این معماری بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به مدیران جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسبوکار در حداقل زمان ممکن کمک میکند.

هوش تجاری یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و فناوریهای مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش موردنیاز است.

با استفاده از همین دانش مدیران قادر به تصمیمگیری بهتر بوده و درنتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود میبخشند.

با پیادهسازی راهکارهای هوش تجاری فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط اطلاعاتی از میان خواهد رفت و اطلاعات موردنیاز مدیران در هر سطح، در لحظه و باکیفیت بالا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

همچنین کارشناسان و تحلیلگران میتوانند با استفاده از امکانات ساده، فعالیتهای خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری دست پیدا کنند.