سیستم ارتباط با مشتری
زیرسیستم ارتباط با مشتری

سیستم ارتباط با مشتری

اولین قدم جهت یک تجارت موفق، جذب
مشتریان جدید و برقراری ارتباطی پایدار با مشتریان است. 

بدین ترتیب مهمترین ویژگی هر سیستم مدیریت مشتریان، توانایی جمعآوری اطلاعات مشتریان از منابع گوناگون و برقراری ارتباط با آنان خواهد بود.

در سیستم ارتباط با مشتری تـیانــــا، اطلاعات مشتریان جمعآوری و در یک قالبِ قابلدسترسی، جهت تحلیل و بررسی ذخیره میگردد که میتوان بهواسطه آن خطمشی و روند خرید مشتریان و پخش را بررسی نمود.

 

برخی از امکانات:

 

  • تعریف مشتری و گروهبندی آن
  • تعریف شعب مشتری جهت مشتریهایی که دارای چندین شعبه هستند و سفارشها و فاکتورها بر اساس شعب آنها صادر میگردد و کلیه حسابها با مشتری اصلی است.
  • کنترل اعتبار مشتری با تعیین حداکثر تعداد و مبلغ چکهای وصول نشده و برگشتی مشتری، حداکثر فاکتورهای معوق و مبلغ اعتبار کلی مشتری
  • تعریف ممنوعیتهای فروش به مشتری جهت جلوگیری از عدم هماهنگی بین واحد در شرکتهای پخش