سیستم انبار مقداری، ریالی
زیرسیستم انبار مقداری، ریالی

سیستم انبار مقداری، ریالی

یکی از چالشهای شرکتهای پخش و بازرگانی، عدم وجود ابزارهای مدیریتی جهت کنترل موجودیها و ارزشگذاری آنهاست. 

بهمنظور مدیریت موجودیها، سازماندهی انبارها و کنترل آنها، انبارگردانی مستمر و موارد مربوطه دیگر، سیستم انبار تـیانــــا را پیشنهاد می‌کنیم.

 

برخی از امکانات: 

 • تعریف انبارهای متفاوت با مشخص نمودن ظرفیت آنها بهصورت نامحدود
 • تعریف تراکنشهای انبار و انتساب به انبارها
 • ممنوعیتهای گردش کالا به انبار
 • ثبت و نگهداری رسید انبار
 • ثبت و نگهداری حواله انبار
 • تعدیل انبار (افزایشی/کاهشی)
 • انبارگردانی سه مرحلهای
 • انتساب فاکتور خرید به رسید انبار
 • انتقال انباربهانبار
 • ریالی کردن رسیدهای انبارها
 • گزارش انواع موجودی انبارها اعمم موجودی رزرو شده (بر اساس فاکتورهای فروشی که سند حواله فروش آنها صادره نشده است)، موجودی قابلفروش
 • گزارش کاردکس (ریالی/ مقداری)
 • گزارش کنترل نقطه سفارش
 • گزارش کالاهای بدون گردش