سیستم اطلاعات پایه و عمومی
زیرسیستم اطلاعات پایه و عمومی

مدیریت اطلاعات پایه و عمومی

اطلاعات پایه و عمومی که در زیرسیستم‌های دیگر به‌صورت مشترک استفاده می‌شوند در این ماژول مدیریت می‌شوند.

به جهت عدم پراکندگی و افزونگی در دیگر زیرسیستم‌ها این کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

به‌طور مثال تعریف تقسیمات کشوری، مناطق جغرافیایی، هزینه‌ها، تعریف سال‌های مالی متفاوت، تعریف و تعیین نرخ ارز، اطلاعات طرف حساب‌ها و مواردی از این دست در این زیرسیستم تعریف و مدیریت می‌شوند.