سیستم مدیریت پیام
زیرسیستم مدیریت پیام

سیستم مدیریت پیام

یکی از مهمترین چالشهای مدیران در شرکتهای پخش، بخش ارتباط مستقیم با طرف حسابها و مشتریان است که بهناچار با استفاده از پنلهای تحت وب شرکتهای ارائهدهنده سرویس پیامک بهصورت جزیرهای و جدا از سیستم مدیریت مرکزی با اشخاص در ارتباط با شرکتهای پخش صورت میگیرد. 

سیستم مدیریت پیام تـیانــــا با بهرهگیری از دانش و فناوری روز با توجه به مشتریان و طرف حسابهای تعریفشده در سیستم مرکزی بهصورت یکپارچه اقدام به ارسال پیامک با محتوای انتخابی بهصورت هدفمند اقدام مینماید. 

این امر مهم باعث کاهش هزینهها و عدم هدر رفتن زمان شده و باعث میگردد ارتباط با مشتریان بهصورت کاملاً هوشمند و دقیق انجام پذیرد.

 

برخی از امکانات:

 

  • امکان ارسال پیامک بهصورت تکی و گروهی
  • امکان دریافت پیامکها بهصورت بازه زمانی
  • امکان دریافت کدهای خاص قرعهکشی
  • امکان دریافت اعتبار و میزان شارژ
  • امکان رهگیری پیامکهای ارسالشده