سیستم تأمین کالا و بازرگانی
زیرسیستم تأمین کالا و بازرگانی

سیستم تأمین کالا و بازرگانی

به جهت ارتباط با تأمینکنندگان کالاها و ثبت و نگهداری اطلاعات اعم از قراردادها و فاکتورهای خرید و مرجوع آنها و آگاهی از اطلاعات ماندهحساب تأمینکنندگان و بررسی و کنترل بر کالاهای دریافت شده در انبار امری مهم در شرکتهای پخش است که سیستم مدیریت تأمین کالا و بازرگانی تـیانــــا نظارتی کامل و دقیق بر این مهم خواهد داشت.

 

برخی از امکانات:
 • امکان بارکدگذاری کالا
 • اطلاعات انواع کالا (عمومی، فلهای، ماتریسی، خدماتی، مجموعهای، سریالی) 
 • تعریف کالاها در ماهیتهای متفاوت (عمومی، فلهای، ماتریسی، خدماتی، مجموعهای، سریالی)
 • تعریف واحدهای سنجش متفاوت بهصورت نامحدود
 • گروهبندی کالاها در دو سطح گروه اصلی و گروه فرعی
 • تعریف میزان مالیات و عوارض برای کالاها بهصورت متغیر
 • تعریف تأمینکنندگان بهصورت یکپارچه در سیستم
 • ثبت فاکتورهای خرید و صدور رسید انبار تفکیکی برای هر کالا
 • تعیین عوامل افزاینده و کاهنده بر روی فاکتور خرید باقابلیت تعیین نوع عامل (افزاینده یا کاهنده) و چاپ و اعمال در قیمت تمامشده اقلام و کالاهای فاکتور خرید
 • تعریف انواع قرارداد برای تأمینکنندگان
 • سفارش کالا به تأمینکنندگان بر اساس قراردادها و نرخهای مصوب
 • مدیریت زمان تسویهحساب فاکتورهای تأمینکننده