نرم افزار ربات تلگرام
زیرسیستم ربات تلگرام

نرمافزار ربات تلگرام

 

این نرمافزار برای ایجاد ارتباط کامل، امن و دقیق بین شرکتهای پخش و مشتریان آنان در بستر تلگرام را فراهم مینماید.

ثبت سفارش محصولات شرکت به صورتی که بهمحض ثبت سفارش در نرمافزار تیانا قابلرؤیت است.

 

برخی از امکانات:

 

  • امکان ثبت سفارش توسط ویزیتورهای شرکت از طریق ربات
  • امکان دریافت مانده آخر مشتری بهصورت علیالحساب
  • دریافت صورتحساب آخر و پنج فاکتور آخر بهصورت فایل
  • دریافت کاتالوگ محصولات بهصورت گروهبندیشده
  • اطلاعات تماس با شرکت
  • نقشه شرکت بهصورت فایل عکس و لینک گوگل مپ