سیستم خزانه داری
زیرسیستم دریافت و پرداخت

سیستم دریافت و پرداخت

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقدی را میتوان یکی از نگرانیهای مسئولین مالی سازمانها و مؤسسات اقتصادی دانست. از همین رو، کنترل و نظارت برگردش وجوه نقد در مؤسسات یادشده اهمیت ویژهای دارد. 

در نرمافزار حاضر، اطلاعات مهم مربوط بههمۀ دریافتها و پرداختهای برگههای وجه و تغییرات آن‌ها از زمان ورود تا خروج از واحد اقتصادی، ثبت میشود.

هر واحد اقتصادی بنا بر عملکرد و شرایط خاص خود روش خاصی را در تراکنشهای مالی انتخاب میکند. 

سیستم دریافت و پرداخت تـیانــــا باقابلیت انطباق با روشهای مختلف بهگونهای طراحیشده است که علاوه بر امکانات معمول، قابلیت تعریف چرخه گردش وجه (Tender Workflow) را برای شما فراهم میآورد. 

با استفاده از این قابلیت، واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک با روشهای کاری کاملاً متفاوت میتوانند عملیات خزانهداری خود را بهصورت کاملاً اختصاصی انجام دهند.

 

برخی از امکانات:
 • تعریف انواع اسناد خزانهداری درزمینهٔ دریافت و پرداخت وجوه نقد و غیر نقد (ازجمله اسناد دریافت، واگذاری، واگذار به غیر (خرج چک)، وصول، وصول نقدی، برگشت، ابطال، دستور پرداخت، پرداخت قطعی، برگشت چک) با توجه به سیاستهای شرکت و چرخۀ کاری مجموعه
 • تعریف انواع دستهچک
 • تعریف بانکها و مؤسسات مالی
 • تعریف چرخه گردش وجوه دریافتی و پرداختی
 • چاپ برگه وجه به همراه شماره و تاریخ
 • ثبتاسناد استقرار
 • صدور اسناد حسابداری اتوماتیک
 • چاپ انواع چک
 • عملیات گروهی (واگذاری، وصول، تحویل، رد و تأیید، ویرایش و صدور سند مالی)
 • اعلام هشدار هنگام سررسید چکها باقابلیت تنظیم توسط کاربر
 • گزارشهای اسناد دریافتی و پرداختی
 • گزارش چکهای صادره، وارده، سررسید شده
 • گزارش منابع مالی
 • گزارش دستهچک
 • تهیه صورت مغایرت بانکی