پیشینه:

 

صنعت حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین صنایع دنیاست.

به همین دلیل نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصاد کشورها موردبررسی قرار می‌گیرد.

این صنعت از چهار بخش اصلی زمینی، هوایی، دریایی و ریلی تشکیل‌شده است.

اگرچه در برخی از موارد حمل ترکیبی را نیز شامل می‌گردد.

 

قوانین حاکم بر این صنعت ارتباطی به دولت‌ها ندارد و توسط انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی تدوین و اجرا می‌شود.

این قوانین مورد تأیید همه دولت‌ها و کشورهاست و آن‌ها موظف به اجرای آن هستند.

 

در حمل‌ونقل زمینی، محموله‌ها از طریق وسیله‌های نقلیه جاده‌ای مانند کامیون و تریلر جابجا می‌شوند.

حمل‌ونقل هوایی همان‌طور که از نامش پیداست محموله‌ها را از طریق سرویس‌های خطوط هواپیمایی به هر نقطه از جهان انتقال می‌دهند.

حمل‌ونقل دریایی از قدیمی‌ترین روش‌های حمل‌ونقل است که پیشینه آن به سال‌های دور بازمی‌گردد.

در این نوع جابجایی، محموله‌ها به روش‌های مختلف در کشتی‌ها بارگیری شده و به بندرهای موردنظر حمل می‌شوند.

حمل‌ونقل ریلی نیز وظیفه جابجایی بار را از طریق ریل بر عهده دارد.

 

نرمافزار مدیریت حملونقل بینالمللی 

 

سیستم جامع مدیریت حملونقل بینالمللی، برنامه جامعی است که نسخه اولیه آن در سال ۱۳۸۰ تولید گردید. 

همزمان با پیشرفت فناوری، این نرمافزار نیز کاملتر شد بهطوریکه در حال حاضر نسخه نسل چهارم این سیستم طراحی و پیادهسازی شده و مشتریان در حال استفاده از آن هستند.

 

همه شرکتهای حملونقل که ماهیت فورواردری، کریری یا هردو را دارند میتوانند بهراحتی از این سیستم استفاده کنند.

این سامانه برای پوشش دادن تمامی مراحل و فرآیند حملونقل در شرکتهای حملونقل که در زمینههای حملهای زمینی، هوایی، دریایی و ریلی فعال هستند استفاده میشود. 

همچنین کلیه فرآیندهای مربوطه ازجمله تخلیه و بارگیری، تغییر وضعیت حمل، ترخیص، بارنامه، راه نامه و سایر اسناد را در برداشته و امکان ردگیری محموله در هر شرایط و مرحله را ممکن ساخته است.

 

 

 

 

امکانات و قابلیتهای نرمافزار:

 

 1. قابلیت ثبت اسامی شرکتها به همراه جزئیات فکس، تلفن، پست الکترونیک، آدرس و اطلاعات مربوطه.
 2. ثبت اطلاعاتپایه اعم از شرکتها. نمایندگیها و خطوط کشتیرانی، خطوط هوایی.
 3. ثبت اطلاعات کامیون، کانتینر، واگن و بار هوایی شامل شماره، نوع، وزن و همه اطلاعات موردنیاز.
 4. ثبت اطلاعات رانندگان و اسناد مربوطه.
 5. ثبت بارنامه با تمام جزئیات.
 6. ثبت و پی‌گیری استعلام حمل بار توسط بازاریاب.
 7. امکان ایجاد سفر از طریق استعلام نهایی شده.
 8. ثبت سفر و مانیفست برای کامیون و کانتینر، بارهای هوایی و ریلی.
 9. درج مبالغ پسکرایه یا پیش‌کرایه و خدمات دیگر به ازای هر سفر.
 10. ارسال گزارش هر مرحله از عملیات حمل با عنوانهای: گزارش حمل، گزارش ورود به مرز، گزارش تخلیه و گزارش آمادگی قبض انبار.
 11. ارسال گزارش یادآوری درخواست اطلاعات.
 12. قابلیت ثبت قبض انبار و گرفتن رسید وجه دریافتی و امکان نگهداری قبض عدم تحویل به مشتری.
 13. ثبت بنهای ترانزیت برای هر بار در کامیون و کل بار کانتینر.
 14. ثبت راه نامه و اعلام خسارت برای هر بار.
 15. ثبت هزینههای پرداختی و دریافتی برای هر بار کامیون، کانتینر، بار هوایی یا ریلی و ثبت مبالغ دریافتی بهصورت چک یا نقد و ثبت اطلاعات مربوط به چک.
 16. محاسبه تعرفههای خدمات حملونقل بر اساس مصوبه سالیانه انجمن حملونقل بینالمللی ایران.
 17. محاسبه نرخ توقف کانتینرها نسبت به تغییرات نرخ هرسال.
 18. گزارشگیری برحسب صاحب کالا و شماره بارنامه، شماره کانتینر، شماره کامیون، شماره قبض و انبار و شرکت حملونقل
 19. گرفتن یک گزارش واحد برای چند محموله داخل یک کامیون، کانتینر یا بار هوایی.
 20. گزارشگیری بر اساس کانتینرها و کامیون و بارنامه.
 21. گزارشگیری مبالغ دریافتی هزینههای خدمات جانبی.
 22. محاسبه مبلغ خدمات جانبی هزینه تخلیه و بارگیری.
 23. ایجاد نرخهای ارز.
 24. ایجاد بازاریابها.
 25. تعریف تاریخ آغاز و پایان وکالتنامه نمایندگان.
 26. تعریف بازاریاب به ازای هر سفر.
 27. کنترل نمایندگان در حیطه بازه تاریخی وکالتنامه.
 28. خودکار بودن انتخاب و درج نماینده بر اساس مبادی ورودی در مانیفست.
 29. دستهبندی انواع حمل بر اساس زمینی، دریایی، هوایی و ریلی.
 30. ایجاد عملیات حمل ترانزیت بر اساس سه حالت زمینی، دریایی و هوایی.
 31. تعریف و ثبت صورتحساب شرکتها با دسترسی از بخش مانیفست و همچنین بهصورت عمومی از بخش گزارشها به همراه چاپ.
 32. کنترل وضعیتهای مختلف مراحل انجام کار از ابتدای مانیفست تا انتهای صدور هزینهها و دریافت قبض انبار به همراه کنترلهای مربوطه (در حال انجام، موقت، قطعی، ابطال).
 33. کنترل گمرک و نماینده گمرک در مانیفست سفر.
 34. ثبت هزینههای هر سفر بهصورت کلی به ازای همه بارنامههای مرتبط.
 35. درج سریال مالی سند هزینه بهصورت خودکار و دستی.
 36. تعریف چهار گزارش اصلی با سربرگ و نشانی شرکت (گزارش حمل، ورود به مرز، تخلیه و قبض انبار).
 37. تغییر وضعیت سند با کنترل هوشمند توسط سیستم.
 38.  تعریف مبلغ ارزی و کنترل نرخ ارز به ریال بر اساس جدول ارزی و اعمال آن در سند هزینهها.
 39. تعریف ثبت هوشمند توضیحات مربوط به بار در سند هزینه بهصورت خودکار و دستی.
 40. تعریف سند دستور پرداخت باقابلیت چاپ در چهار نسخه (مشتری، مالی، ترافیک، بازاریاب).
 41. ثبت خودکار رسیدهای چاپشده باقابلیت کنترل ثبت دریافت.
 42. کنترل فاکتور خدمات به ازای هر آیتم قبل از چاپ سند مالی.
 43. فرم چاپی صورتحساب کالا و خدمات به همراه شمارهسریال و وضعیت سند.
 44. تعریف سه آیتم (قیمت نهایی، شماره سفر، شماره پوزیسیون) در گزارش ترکیبی جهت جستجو و ردیابی عملیات.
 45. گزارش کامیونهای در حال حمل با امکان ارسال گزارش بهصورت ایمیل به نماینده گمرک مربوطه.
 46. گزارش آماری صورتحساب شرکتها باقابلیت نمایش مشخصات سفر و مبالغ بهصورت سرجمع بر اساس هر بارنامه.
 47. تعریف تنظیمات هزینهها برای درج خودکار هزینههای ثابت با مقادیر ریالی پیشفرض.
 48. تعریف تنظیمات خاص بار هوایی با امکان تعریف محاسبه بر اساس وزن و مبلغ.
 49. گزارشگیری بر اساس پسکرایههای دریافتی به تفکیک تاریخ.
 50. گزارشگیری قبض انبارهای تحویل داده نشده.
 51. تعریف کاربران مختلف و تعیین حقوق دسترسی و گزارش عملکرد از فعالیتهای هر کاربر.
 52. ارسال اطلاعات در هر قسمت به اکسل.
 53. استفاده در محیط شبکه.
 54. ارسال اسناد به طرف حسابها بهصورت ایمیل.
 55. آرشیو و ذخیرهسازی مدارک و مستندات بهصورت کاملاً مکانیزه (بایگانی الکترونیکی).
 56. قراردادان سربرگ شرکت در گزارشها.
 57. استفاده از طریق اتصال به محیط اینترنت با انجام تنظیمات و استفاده از نسخه مربوطه (برآورد هزینه جداگانه).
 58. پشتیبانی بهصورت ریموت و ارتباط از راه دور (برآورد هزینه جداگانه).
 59. افزایش گزارشها درخواستی جدید در صورت نیاز کاربر (برآورد هزینه جداگانه).
 60. اطلاعرسانی مراحل حمل بار بر اساس پیامک (برآورد هزینه جداگانه).
 61. اطلاعرسانی مراحل حمل بار از طریق سایت (برآورد هزینه جداگانه).
 62. امکان راهاندازی صددرصد سیستم در فضای ابری (برآورد هزینه جداگانه).
 63. امکان اتصال به Microsoft CRM (سیستم مدیریت مشتریان) به‌صورت کاملا حرفه‌ای (برآورد هزینه جداگانه). 

 

توجه مهم: 

در صورتی‌که سیستم جامع و یکپارچه ما را تهیه کنید برحسب نیاز شما به زیر سیستم‌های دیگر، سیستم حمل‌ونقل با سایر زیرسیستم‌ها به‌صورت خودکار در تعامل خواهد بود.

 

زیرسیستم‌های پیشنهادی ما برای شرکت‌های حمل‌ونقل:

 

 • حمل‌ونقل بین‌المللی
 • حسابداری مالی
 • دریافت‌وپرداخت
 • فروش و خدمات مشتری
 • چنانچه شما کالا یا محصولاتی دارید که نیاز به عملیات انبار و کنترل موجودی (تعدادی/ریالی) دارند، سیستم انبار نیز به لیست بالا افزوده می‌شود.

 

کلاسبندی لایسنس‌های نرم‌افزار:

 

 

 

ردیفشرح لایسنس
۱مجوز نرم‌افزار زمینی
۲مجوز نرم‌افزار هوایی
۳مجوز نرم‌افزار دریایی
۴مجوز نرم‌افزار ریلی
۵مجوز زیرسیستم اطلاع‌رسانی پیامکی
۶مجوز ارتباط با سیستم مالی
۷مجوز زیرسیستم اطلاع‌رسانی از طریق وب‌سایت (با توجه به این‌که بستر سایت شما آماده باشد و قابلیت سرویس‌دهی داشته باشد)